Preskočiť na obsah

Obecné zastupiteľstvo

Archív dokumentov uverejnených obcou Dubovce.

Nadpis

Zverejnené

Prílohy

Popis

Obec Dubovce, Vidovany 175, 90862 Dubovce, ičo. 00309516, dič.2021065706

Pozvánka na obecné zastupiteľstvo

Starosta Obce Dubovce Mgr. Filip Tokoš na podklade ust. § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať

dňa 04.12.2023 (pondelok) o 18:00 hod. v KD Dubovce

Návrh programu zasadnutia:

1.Otvorenie

2. Určenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice

3. Schválenie programu zasadnutia

4. Menovanie poslanca OZ

5. Kontrola uznesení

6. Návrh VZN č. 5/2023 o ustanovení miestneho poplatku za rozvoj

7. Návrh VZN č. 6/2023 o miestnej dani z nehnuteľností  na území obce Dubovce

8. Návrh VZN č. 7/2023 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

9. Návrh VZN č. 8/2023 o nakladaní s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom

10. Zásady odmeňovania

11. Odpredaj pozemkov obce Dubovce Denisovi Biskupičovi

12. Schválenie rozpočtu obce Dubovce na rok 2024

13. Úprava rozpočtu.

14.Diskusia

15. Záver   

V Dubovciach, dňa 29.11.2023

Mgr. Filip Tokoš

starosta obce