Preskočiť na obsah

Hlavný kontrolór

Ing. Ľuboslava Škojcová

908 64 Rohov 104

Tel.: 0905404413

uctovnicka@rohov.sk

Územná samospráva, ktorú podľa Ústavy SR tvorí obec a vyšší územný celok (samosprávny kraj), je povinná utvárať účinný systém kontroly a vytvárať vhodné organizačné, finančné, personálne a materiálne podmienky na jeho nezávislý výkon.

Kontrolnú činnosť v územnej samospráve vykonáva najmä hlavný kontrolór.

Hlavného kontrolóra volí obecné zastupiteľstvo,  na šesť rokov.

Kvalifikačným predpokladom na funkciu hlavného kontrolóra je ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie

Hlavný kontrolór je zamestnancom obce.

Jeho plat stanovuje zákon.

Hlavný kontrolór :

  • vypracováva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu pred jeho schválením
  • vypracováva správu o výsledkoch kontroly
  • vypracováva najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti
  • kontroluje príjmy, výdavky a finančné operácie samosprávy
  • kontroluje hospodárenie a nakladenie s majetkom samosprávy
  • kontroluje dodržiavanie zákonov, VZN, plnenie uznesení a interných predpisov
  • kontroluje vybavovanie sťažností a petícií
  • spolupracuje so štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelenými obci zo štátneho rozpočtu alebo zo štrukturálnych fondov Európskej únie.

Je povinný vykonať kontrolu, ak ho o to požiada zastupiteľstvo (podľa novely zákona o obecnom zriadení z roku 2018 v prípade obce aj na žiadosť starostu, ak vec neznesie odklad).

Kontrolnou činnosťou hlavného kontrolóra sa rozumie kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce, ako aj s majetkom, ktorý obec užíva podľa osobitných predpisov, kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií obce, kontrola vybavovania sťažností a petícií, kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane všeobecne záväzných nariadení územného celku, kontrola plnenia uznesení zastupiteľstva, kontrola dodržiavania interných predpisov obce a kontrola plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi. Kontrolná činnosť sa nevzťahuje na konanie, v ktorom obec rozhoduje o právach, právom chránených záujmoch alebo o povinnostiach právnických osôb alebo fyzických osôb v správnom konaní.