Preskočiť na obsah

Užitočné informácie

Hodiny pre verejnosť
Pondelok8:30-12:0013:00-14:30
Utorok8:30-12:0013:00-14:30
Streda8:30-12:00 14:30-17:00
Štvrtok8:30-12:00 13:00-14:30
Piatok8:30-12:00 13:00-14:30
SobotaZatvorené
NedeľaZatvorené
Pošta Radošovcetel: 034/6693230Radošovce,328
908 63

Okresný úrad Skalica poskytuje bezplatné služby pre občanov o možnostiach využitia mediácie 

Máte problémy so zamestnávateľom? Majetkové spory? Dedičské spory?
Pomáhame ako vyriešiť určenie rodičovských práv, rozdelenie BSM… 

Ponúkame mediačné poradenstvo a mediáciu mimosúdne riešenie sporov:

 • občianskoprávnych
 • obchodných záväzkových
 • pracovnoprávnych
 • rodinných
 • školských
 • cezhraničných

Poradenstvo je poskytované každú stredu bezplatne na Okresnom úrade Skalica (zasadačka – 2. poschodie budovy) od 1.júla 2015 v čase od 09.00 hod. – 12.00 hod.

Kontakt: www.mediat.sk

Povinnosti stavebníkov pri činnostiach
v ochranných a bezpečnostných pásmach plynárenských zariadení
V záujme predchádzať poškodzovaniu plynárenských zariadení, únikom plynu a vzniku škôd na zdraví a majetku vyzývame stavebníkov, aby dodržiavali základné zákonom stanovené povinnosti pri činnostiach vykonávaných v blízkosti plynárenských zariadení.

Viac info v prílohe…

Osvedčovanie listín

K vybaveniu potrebujete:

 • originál listiny, ktorá má byť osvedčovaná
 • fotokópia osvedčovanej listiny
 • platný občiansky preukaz, príp. cestovný pas, povolenie na pobyt pre cudzinca

Správny poplatok

 • za každú začatú stranu v slovenskom jazyku: 2,00 €
 • za každú začatú stranu v českom jazyku: 3,00 €

Obec nevykonáva osvedčovanie listín:

 • ak ide o listiny, ktoré sa majú použiť v cudzine
 • odpisov alebo kópií občianskych preukazov, vojenských preukazov, služobných preukazov a obdobných preukazov
 • ak ide o odpisy alebo výpisy zo súboru popisných informácií a zo súboru geodetických informácií katastra nehnuteľností
 • ak sa odpis listiny alebo jej kópia nezhoduje s predloženou listinou
 • ak nemožno porovnať odpis listiny alebo jej kópiu s predloženou listinou, pretože je na to potrebné odborné posúdenie (napr. mapy, geometrické plány), ak je listina napísaná v inom ako v štátnom jazyku; to sa nevzťahuje na listiny napísané v českom jazyku

Osvedčovanie podpisov

K vybaveniu potrebujete:

 • listinu, na ktorej sa má podpis overiť
 • platný občiansky preukaz, príp. cestovný pas alebo povolenie na pobyt pre cudzinca

Správny poplatok

 • za overenie 1 podpisu: 2,00 €