Preskočiť na obsah

Profil verejného obstarávateľa

Identifikačné údaje:
Názov organizácie: Obec Dubovce
Sídlo: Dubovce č.175, 08 62 Dubovce
IČO: 00309516
DIČ: 2021065706
IBAN: SKxx xxxx 0000 xxxx xxxx xxxx
SWIFT: XXXXXXXX

Štatutárny zástupca: starosta obce
Telefón: +421 34 669 7132

WEB: https://www.dubovce.sk

Profil verejného obstarávateľa na ÚVO: Profil

Obec Dubovce je verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov (ďalej len Zákon o VO).

Zadávanie zákaziek na dodanie tovarov, poskytovanie služieb a uskutočňovanie stavebných prác realizuje verejný obstarávateľ v súlade s platným Zákonom o VO.

Verejné obstarávanie realizuje podľa harmonogramu verejného obstarávania na príslušný kalendárny rok, prípadne podľa osobitných požiadaviek.

V opodstatnených prípadoch zabezpečujú verejné obstarávanie poverené odborne spôsobilé osoby na verejné obstarávanie v spolupráci so zamestnancami obce Dubovce.

Proces verejného obstarávania je podrobnejšie upravený internou smernicou o postupe pri verejnom obstarávaní.