Preskočiť na obsah

Pozvánka na zasadanie OZ 1.12.2023

Zverejnené
30. novembra 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
30. novembra 2023 − 5. decembra 2023
Kategória

Obec Dubovce, Vidovany 175, 90862 Dubovce, ičo. 00309516, dič.2021065706

Pozvánka na obecné zastupiteľstvo

Starosta Obce Dubovce Mgr. Filip Tokoš na podklade ust. § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať

dňa 04.12.2023 (pondelok) o 18:00 hod. v KD Dubovce

Návrh programu zasadnutia:

1.Otvorenie

2. Určenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice

3. Schválenie programu zasadnutia

4. Menovanie poslanca OZ

5. Kontrola uznesení

6. Návrh VZN č. 5/2023 o ustanovení miestneho poplatku za rozvoj

7. Návrh VZN č. 6/2023 o miestnej dani z nehnuteľností  na území obce Dubovce

8. Návrh VZN č. 7/2023 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

9. Návrh VZN č. 8/2023 o nakladaní s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom

10. Zásady odmeňovania

11. Odpredaj pozemkov obce Dubovce Denisovi Biskupičovi

12. Schválenie rozpočtu obce Dubovce na rok 2024

13. Úprava rozpočtu.

14.Diskusia

15. Záver   

V Dubovciach, dňa 29.11.2023

Mgr. Filip Tokoš

starosta obce

Prílohy

Žiadne prílohy.