Preskočiť na obsah

Voľby do orgánov samospráv obcí a krajov – aktualizované

Zverejnené 29.9.2022.

Kategória

Nadpis

Zverejnené

Prílohy

Popis

Obec Dubovce, Vidovany 175, 90862 Dubovce, ičo. 00309516, dič.2021065706

Pozvánka na obecné zastupiteľstvo

Starosta Obce Dubovce Mgr. Filip Tokoš na podklade ust. § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať

dňa 05.06.2024 (streda) o 17:00 hod. v kultúrnom dome obce Dubovce

Návrh programu zasadnutia:

1.  Otvorenie

2. Určenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice

3. Schválenie programu zasadnutia

4. Kontrola uznesení

5. Návrh VZN č. 1/2024 o miestnej dani z nehnuteľností  na území obce Dubovce

6. Návrh VZN č. 2/2024, ktorým sa schvaľuje prevádzkový poriadok pohrebiska Vidovany, Vlčkovany obce Dubovce

7. Návrh VZN č. 3/2024 o organizácii miestneho referenda v obci Dubovce

8. Návrh predaja obecných pozemkov.

9. Správa o kontrolnej činnosti za rok 2023

10. Záverečný účet obce Dubovce za rok 2023

11. Úprava rozpočtu.

12. Čerpanie rezervného fondu

13. Výročná správa komisie pre verejný poriadok

14.Diskusia

15. Záver   

V Dubovciach, dňa 23.5.2024

Mgr. Filip Tokoš

starosta obce

Dátum podpísania 14.5.2024

Začiatok účinnosti 15.5.2024

Koniec účinnosti

Suma s DPH 1 200,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Dubovce

Objednávateľ – Sídlo Vidovany 175, 908 62 Dubovce

Objednávateľ – IČO 00309516

Dodávateľ RVC Senica s.r.o.

Dodávateľ – Sídlo M. Nešpora 925/8, 905 01 Senica

Dodávateľ – IČO 36259560

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 28.5.2024

Začiatok účinnosti 29.5.2024

Koniec účinnosti

Suma s DPH 228,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Dubovce

Objednávateľ – Sídlo Vidovany 175, 908 62 Dubovce

Objednávateľ – IČO 00309516

Dodávateľ TOPSET Solutions s. r. o.

Dodávateľ – Sídlo Hollého 2366/25B, 900 31 Stupava

Dodávateľ – IČO 46919805

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Všetky dokumenty