Preskočiť na obsah

Zápis detí do prvého ročníka ZŠ Radošovce šk.rok 2023/2024

Zverejnené 21.3.2023.

Dátum a Čas
04. apr 2023 12:00 – 17:00
Miesto
Základná škola Radošovce
Kategória

Oznámenie o povinnom zápise detí do prvého ročníka základnej školy na šk.rok 2023/2024

Podľa §20 zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní/školský zákon/ zákonní zástupcovia sú povinní prihlásiť na zápis deti, ktoré do 31.8.2023 dovŕšia šiesty rok veku, ako aj deti, ktorým bol odložený začiatok povinnej školskej dochádzky o jeden rok.

Dátum, čas a miesto konania zápisu:

4.4.2023 od 12:00 do 17:00 budova I.stupňa ZŠ

Zápisu sa zúčastnia obaja rodičia spolu s dieťaťom.

Podľa § 20 ods.4 zákona zákona č.245/2008 Z.z o výchove a vzdelávaní /školský zákon/ a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov základná škola pri zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky vyžaduje osobné údaje:
a) osobné údaje o dieťati v rozsahu:
meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, rodné číslo, národnosť, štátna príslušnosť, adresa trvalého pobytu
b) osobné údaje o zákonných zástupcoch dieťaťa v rozsahu:
titul, meno a priezvisko, rodné priezvisko, trvalé bydlisko, kontakt na účely komunikácie.

Preto je potrebné priniesť si zo sebou rodný list dieťaťa a občiansky preukaz zákonného zástupcu.

PaedDr.Zuzana Koštialová
riaditeľka školy