Preskočiť na obsah

Zápis detí do Materskej školy Dubovce š.r. 2024/2025 2.5. 9:00-12:00 a 3.5. 13:00-16:00

Zverejnené 10.4.2024.

Dátum a Čas
02. máj 2024 09:00 – 12:00
Miesto
Zápis detí do Materskej školy Dubovce š.r. 2024/2025
Kategória

Zápis detí do Materskej školy Dubovce na školský rok 2024/2025

Riaditeľstvo Materskej školy Dubovce v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov a po dohode so zriaďovateľom oznamuje, že:

ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY

NA ŠKOLSKÝ ROK 2024/2025 SA USKUTOČNÍ:

02.05.2024 v čase od 09:00 hod. – do 12:00 hod.

a 03.05.2024 v čase od 13:00 hod. – do 16:00 hod.

Podmienky a kritériá prijímania detí do materskej školy pre školský rok 2024/2025

Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú predloží riaditeľke školy spolu s potvrdením o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktoré musí obsahovať aj údaj o povinnom očkovaní a rodný lista dieťaťa k nahliadnutiu. Žiadosť musí byť podpísaná oboma rodičmi. (Podpisy oboch rodičov na žiadosti sú povinné).

Spôsob podania žiadosti:

  • osobne
  • písomne, poštou na adresu materskej školy /Materská škola Dubovce, Dubovce 49,    908 62 /
  • e-mailom alebo odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu: ms.dubovce@gmail.com

Písomné rozhodnutie o prijatí, o prijatí na adaptačný pobyt, neprijatí dieťaťa do materskej školy k začiatku školského roka dostane rodič do 30. júna 2024, ktorý predchádza školskému roku, v ktorom sa má predprimárne vzdelávanie dieťaťa začať.

Prednostne sa prijímajú v zmysle § 59 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon):

  • deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné – deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku do 31.8.2024,
  • deti, ktoré dovŕšili šiesty rok veku, ale nedosiahli školskú spôsobilosť (deti pokračujúce v plnení povinného predprimárneho vzdelávania ešte jeden školský rok) a jeho zákonný zástupca požiadal o pokračovanie  plnenia povinného predprimárneho vzdelávania,
  • deti od troch do šiestich rokov veku.
  • deti mladšie ako tri roky možno výnimočne prijať len vtedy, ak sú uspokojené žiadosti rodičov/zákonných zástupcov detí uvedených vyššie a MŠ má voľné kapacity (za splnenia materiálnych, personálnych a iných potrebných podmienok).

Podmienkou prijatia dieťaťa do materskej školy je zvládnutie základných hygienických a sebaobslužných návykov (odplienkovanie, čiastočná samostatnosť pri jedení a obliekaní)

Tlačivo „Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ“ si môžete vyzdvihnúť osobne v materskej škole od 22. 4. 2024 do 29. 4. 2024 od 15:00 hod – 16:00 hod.

alebo stiahnuť :