Preskočiť na obsah

Zasadanie obecného zastupiteľstva

Zverejnené 5.3.2024.

Dátum a Čas
07. mar 2024 17:00 – 19:00
Miesto
KD Dubovce
Kategória

Pozvánka na obecné zastupiteľstvo

Starosta Obce Dubovce Mgr. Filip Tokoš na podklade ust. § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať

dňa 07.03.2024 (štvrtok) o 17:00 hod. v kultúrnom dome obce Dubovce

Návrh programu zasadnutia:

 1. Otvorenie,
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice
 3. Schválenie programu zasadnutia
 4. Kontrola uznesení
 5. Návrh VZN č. 1/2024 o miestnej dani z nehnuteľností na území obce Dubovce
 6. Návrh VZN č. 2/2024, ktorým sa schvaľuje prevádzkový poriadok pohrebiska Vidovany, Vlčkovany obce Dubovce
 7. Návrh VZN č. 3/2024 o organizácii miestneho referenda v obci Dubovce
 8. Návrh predaja obecných pozemkov.
 9. Výročná správa komisie pre verejný poriadok
  10.Diskusia
 10. Záver

V Dubovciach, dňa 23.2.2024
Mgr. Filip Tokoš
starosta obce