Zasadanie obecného zastupiteľstva

Dátum a Čas
02. feb 2023 17:00 – 17:00
Miesto
KD Dubovce

Pozvánka na obecné zastupiteľstvo, ktoré sa uskutoční 2.2.2023 o 17:00 v kultúrnom dome

Program:

Úvod

  1. Určenie zapisovateľa
  2. Schválenie programu
  3. Kontrola uznesení
  4. VZN 1/2023 o určení výšky finančných prostriedkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelávanie a nákladov spojených so stravovaním v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Dubovce
  5. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Dubovce
  6. Zmena textu uznesenia č. 5/4/2022
  7. Diskusia
  8. Záver

S pozdravom

Mgr. Filip Tokoš

starosta

Zverejnené 30. januára 2023.
Upravené 13. februára 2023.