Preskočiť na obsah

Zasadanie obecného zastupiteľstva 5.6.

Zverejnené
3. júna 2024
Vyvesené na úradnej tabuli
3. júna 2024 − 5. júna 2024
Kategória

Obec Dubovce, Vidovany 175, 90862 Dubovce, ičo. 00309516, dič.2021065706

Pozvánka na obecné zastupiteľstvo

Starosta Obce Dubovce Mgr. Filip Tokoš na podklade ust. § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať

dňa 05.06.2024 (streda) o 17:00 hod. v kultúrnom dome obce Dubovce

Návrh programu zasadnutia:

1.  Otvorenie

2. Určenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice

3. Schválenie programu zasadnutia

4. Kontrola uznesení

5. Návrh VZN č. 1/2024 o miestnej dani z nehnuteľností  na území obce Dubovce

6. Návrh VZN č. 2/2024, ktorým sa schvaľuje prevádzkový poriadok pohrebiska Vidovany, Vlčkovany obce Dubovce

7. Návrh VZN č. 3/2024 o organizácii miestneho referenda v obci Dubovce

8. Návrh predaja obecných pozemkov.

9. Správa o kontrolnej činnosti za rok 2023

10. Záverečný účet obce Dubovce za rok 2023

11. Úprava rozpočtu.

12. Čerpanie rezervného fondu

13. Výročná správa komisie pre verejný poriadok

14.Diskusia

15. Záver   

V Dubovciach, dňa 23.5.2024

Mgr. Filip Tokoš

starosta obce

Prílohy

Žiadne prílohy.