Preskočiť na obsah

Stavanie „mája“ , oslavy 70. výročia vzniku obce

Zverejnené 3.5.2024.

V predvečer sviatku 1. mája sme sa stretli vo vynovenom dvore kultúrneho domu, aby sme si spoločne vyzdobili a postavili náš máj, zabavili sa a strávili príjemný čas v spoločnosti spoluobčanov.

Kultúrny program obohatili hostia zo Senice – mažoretky Crazy Cats. Pekným vystúpením, ktoré si pre nás pripravili, nás potešili aj naši najmenší, deti z Materskej školy Dubovce.

Po krátkom obzretí sa do histórie a na tradície, ktoré súvisia s týmto krásnym obdobím roka, sme si pripomenuli aj 70. výročie zlúčenia dedín Vidovany a Vlčkovany a vznik našich krásnych Duboviec. Naskytla sa nám teda vhodná príležitosť na to, aby sme ocenili významné osobnosti našej dedinky a pogratulovali jubilantom.

Po príhovore pána starostu, Mgr. Filipa Tokoša a ukončení formálneho programu, v kultúrnom dome nasledoval Majáles s hudobnou skupinou Čvančaranka.

    

autor článku a foto:

Mgr. Danica Štepanovská


Príhovor starostu obce:

Písal sa rok 1954    keď z nariadenia vyššej štátnej moci úradne zanikli dve malé obce Vlčkovany a Vidovany a vznikla nová obec pod názvom Dubovce.

Tento krok vtedajších straníckych a štátnych orgánov prijali občania dotknutých obcí Vlčkován a Vidován s veľkou nevôlou, avšak v tej dobe nebola možnosť priečiť sa politickým rozhodnutiam vtedajšej moci.

     Dnes, po uplynutí 70 rokov musíme priznať, že toto rozhodnutie malo svoje opodstatnenie, bolo prezieravé a správne, či už z hľadiska ekonomického ale i spoločenského. Veď občania týchto dvoch obcí žili pred zlúčením dlhé desaťročia ba i storočia svorne vedľa seba a mnohí návštevníci tej ktorej obce sami nevedeli, či sú vo Vlčkovanoch alebo vo Vidovanoch. Čas dokázal, že je treba i dnes poďakovať tým, ktorí k takémuto rozhodnutiu pred sedemdesiatimi rokmi dospeli.

     Pre súčasnú mladú generáciu je už dnes samozrejmé, že sú občanmi Duboviec a mnohí mladí dnes už nevedia kde je hranica bývalých obcí. Treba tiež konštatovať, že názov Dubovce sa veľmi rýchlo ujal i širokom okolí a ľudia z okolitých obcí si na nový názov rýchlo zvykli.

     Vo svojom príhovore sa nebudem zaoberať históriou jednotlivých zlúčených obcí. Pripadá mi urobiť len stručný prierez sedemdesiatročného spolunažívania našich občanov v zlúčenej obci.

     Prvým predsedom MNV Dubovce v roku 1954 sa stal Ignác Sloboda-Vojáček a tajomníkom Ján Buček. Treba poznamenať, že výkonná-platená funkcia v tom období bola funkcia tajomníka MNV. Táto dvojica funkcionárov pôsobila do roku 1960, kedy na funkciu predsedu MNV nastúpil Michal Lantoš a tajomníkom sa stal Emil Svorada. Emila Svoradu v roku 1962 nahradil Karol Zemánek. V roku 1964 sa stal tajomníkom a neskôr predsedom MNV Eduard Škadra. Dvojica Michal Lantoš a Eduard Škadra pôsobili vo funkciách do roku 1971, kedy sa predsedkyňou MNV stala Margita Tokošová a tajomníkom Ernest Štepanovský. Táto dvojica funkcionárov stála na čele obce až do roku 1990. Po voľbách v roku 1990 sa stal starostom obce Jozef Mikula a jeho zástupcom Peter Tokoš. Jozef Mikula bol do funkcie starostu zvolený i v ďalších dvoch volebných obdobiach a to v roku 1994 a 1998. Funkciu zástupcu starostu v rokoch 1994-1998 vykonávala Ing. Katarína Ondrušová a v rokoch 1998-2002

Milan Huťťa st. Od komunálnych volieb v roku 2002 zastával funkciu starostu 8 rokov Igor Biskupič a zástupcom starostu bol Jozef Kudláč. V roku 2010 bola zvolená za starostku Mgr. Dana Dorothea Mikulová a zástupkyňou starostky bola Ing. Katarína Ondrušová. Od roku 2022 funkciu starostu vykonávam ja (mgr. Filip Tokoš) a mojím zástupcom je Denis Biskupič.

     Vymenovať všetko,  čo sa za 70 rokov v obci vybudovalo nie je časovo možné, treba len skonštatovať, že obec sa z roka na rok rozvíja a modernizuje. Je treba poďakovať všetkým spomínaným funkcionárom ale i všetkým občanom, ktorí sa zaslúžili o rozvoj obce Dubovce počas jej 70-ročnej histórie.

     Je nutné poďakovať sa mnohým našim rodákom, ktorí svojím životom a vzdelanosťou dobre reprezentovali a reprezentujú našu obec. V tejto chvíli by som rád spomenul významného rodáka „ Vincentína „ ctihodného Jána Havlíka, ktorého slávnostné blahorečenie bude 31. augusta tohto roku v bazilike v Šaštíne.

     Pokiaľ hovoríme o rozvoji obce je potrebné spomenúť miestne poľnohospodárske družstvo,ktoré zohrávalo v rozvoji obce dôležitú úlohu. Jednotné roľnícke družstvo bolo založené v roku 1957 a v neskorších rokoch bolo zlúčené do JRD Rozkvet Pop. Močidľany. S jeho úspechmi, či neúspechmi žila celá obec. Vyplývalo to i z tradície, pretože obec Dubovce bola vždy obcou, v ktorej sa obyvatelia zaoberali prevažne poľnohospodárstvom. Až v šesťdesiatych rokoch pri rozvoji priemyslu mnohí občania začali pracovať v blízkych mestách Skalici, Holíči, Hodoníne, Senici a pod. Prevažná väčšina obyvateľstva však pracovala či už na miestnom PD alebo na Štátnom majetku Kobylany.

     Po politických a spoločenských zmenách v roku 1989 prišlo k štepeniu zlúčených poľnohospodárskych podnikov, táto udalosť postihla i naše poľnohospodárske družstvo, ktoré sa síce osamostatnilo, avšak málo prosperovalo. Majoritným vlastníkom v súčasnosti je Ing. Katarína Ondrušová. Z dôvodu rozvoja a modernizácie poľnohospodárskej výroby poklesol počet zamestnancov.  Poľnohospodárske družstvo sa výrazne podieľalo na rozvoji obce. K rozvoju obce veľmi prispelo dlho očakávané vybudovanie obecného vodovodu, ktorý bol dobudovaný a daný do prevádzky koncom minulého roka a tiež sa obec  rozrástla o časť“ Nové Dubovce,“ kde našlo svoj domov dvadsať mladých rodín

Spoločenské organizácie v našej obci sú aktívne a zviditeľňujú našu obec. V súčasnosti sa tešíme z úspechov Telovýchovnej jednoty Slovan Dubovce, za čo im patrí veľká vďaka. Taktiež obec reprezentuje spevácky zbor Únie žien a mužský spevácky zbor Mužáci. Poďakovanie tiež patrí Dobrovoľnému  hasičskému zboru, ktorí sa zúčastňujú takmer všetkých akcií, usporiadaných obcou. Vďaka patrí Miestnemu spolku červeného kríža za organizovanie podujatí v obci a členkám ČK za starostlivosť o chorých občanov. Vďaka aj členom Jednoty dôchodcov za podporu , pomoc a práce pri zveľaďovaní obce.

     Chcem poďakovať aj všetkým jednotlivcom, ktorí svojou činnosťou zviditeľňujú našu obec, či už na Slovensku alebo v zahraničí.

     Vážení spoluobčania, na záver môjho vystúpenia mi dovoľte, poďakovať všetkým Vám, ktorí ste sa svojou činorodou prácou podieľali a stále sa podieľate na rozvoji našej obce. Ďakujem i predstaviteľom a občanom susedných obcí za dobré spolunažívanie, ďakujem všetkým sponzorom, ktorí prispeli k zdarnému priebehu dnešnej  slávnosti.

Mojím želaním a myslím si ,že i želaním nás všetkých je, aby naša obec stále rozkvitala, aby sa v nej občania dobre cítili a dobre spolunažívali, aby sa naši rodáci žijúci mimo našej obce  radi do nej vracali…..

zverejnil: Veronika Tokošová