Preskočiť na obsah

Daň z nehnutelností

Zverejnené 3.1.2024.

Obec Dubovce ako správca miestnych daní upozorňuje daňovníkov, že v zmysle zák. č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov je povinný do 31. januára 2024 podať na obecnom úrade DUBOVCE daňové priznanie k dani z nehnuteľností každý vlastník, u ktorého nastali zmeny rozhodujúce na vyrúbenie dane:

-vlastník, ktorý nadobudol, v roku 2023 do vlastníctva pozemok, stavbu alebo byt, prípadne ten, ktorý pozemok, stavbu alebo byt v roku 2023 predal alebo daroval

-vlastník, ktorému bolo vydané v roku 2023 stavebné povolenie, kolaudačné rozhodnutie alebo rozhodnutie o odstránení stavby

-podať priznanie k dani za psa je povinný majiteľ, ktorý nadobudol psa v roku 2023 a ten je starší ako 6 mesiacov.

Tlačivá daňového priznania si môžete stiahnuť: https://dubovce.sk/podatelna/ , prípadne vám tieto budú vytlačené priamo na obecnom úrade.

Daňovník, ktorému vznikla povinnosť podať priznanie k dani z nehnuteľností na rok 2024 alebo čiastkové priznanie k dani z nehnuteľností na rok 2024, je povinný tak urobiť v lehote do 31. januára 2024.

tlačivo: https://dubovce.sk/podatelna/