Preskočiť na obsah

PREVENTÍVNE PROTIPOŽIARNE PREHLIADKY PO OBCI – ZIMNÉ VYKUROVACIE OBDOBIE

Zverejnené 11.12.2023.

Kategória

Zimné vykurovacie obdobie(ZVO) je závažným časovým úsekom, kedy je nebezpečenstvo vzniku požiarov väčšie. Vyžaduje to preto od každého z nás, ktorí prichádzame do styku s vykurovacími zariadeniami, venovať im zvýšenú pozornosť. Špecifické podmienky vykurovacieho obdobia si vyžadujú dôkladnú prípravu tepelných spotrebičov už pred začatím ich prevádzky. Z tohto hľadiska je preto potrebné venovať vykurovaniu zvýšenú pozornosť zo strany občanov.

Zdôrazňujeme to opäť preto, že príčiny požiarov v tomto období sa každoročne opakujú. Najčastejšie zistené nedostatky sú nevyhovujúci technický stav komínov, nesprávna inštalácia a obsluha vykurovacích telies, nedovolená manipulácia s otvoreným ohňom a horľavými kvapalinami, ponechanie detí bez dozoru, odkladanie žeravého popola na nebezpečných miestach, do horľavých nádob a pod. 

   Z tohto dôvodu bude obec DUBOVCE od 12.12. 2023 v čase od 16:00 – 20:00 prostredníctvom členov Dobrovoľného hasičského zboru Dubovce  vykonávať preventívne protipožiarne prehliadky v súlade so zákonom č.314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a vyhláškou MV SR č. 121/2002 Z. z.. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov.

Kontroly sa budú zameriavať na:
– povalové priestory, strechy, komíny, pivnice, garáže.

Veľmi dôležitá je prevencia a preto občanom ponúkame niekoľko pravidiel, resp. rád, na ktoré by počas vykurovacieho obdobia nemali zabúdať:
– neprekurujte vykurovacie telesá, neskladujte a nesušte v ich blízkosti horľavé materiály a neponechávajte ich hlavne bez dozoru,
– nepoužívajte k rozkurovaniu horľavé kvapaliny, najmä benzín, petrolej, či denaturovaný lieh,
– inštaláciu vykurovacích telies zverte vždy odborníkom pri plnom rešpektovaní pokynov výrobcu,
– dbajte na to, aby vykurovacie telesá – sporák, pece, boli umiestnené na nehorľavej podložke predpismi určených rozmerov a odborne zaústené do komínových prieduchov,
– popol z vykurovacích telies vysýpajte zásadne do nehorľavých a uzavierateľných nádob,
– v zimnom období najmä na dedine vytvárajú veľké nebezpečenstvo drevené udiarne – venujte im preto potrebnú pozornosť,
– dbajte na to, aby neboli ponechané v prevádzke a bez dozoru také spotrebiče, ktorých technické parametre a vyhotovenia vyžadujú trvalý dozor, ako napr. tepelné spotrebiče bez automatickej regulácie,
– dodržujte predpismi stanovené zásady pre skladovanie a používanie horľavých kvapalín, kovových nádob na propán-bután, tuhé palivá a iné materiály.


Človek môže svojím konaním buď pomôcť k vzniku požiaru alebo jeho vzniku zabrániť.
Len dôsledným dodržiavaním týchto rád požiaru vo Vašich domoch predídete. Využite túto možnosť, aby ste vy a Vaša rodina prežili zimné vykurovacie obdobie spokojne
a bez obáv z požiarov.