gototopgototop

loga program ERDF1 web

loga program ERDF2 web

havlik webbanner

Choosing web hosting is always a challenge, please consider this hostmonster review and greengeeks review.
INFOLETÁK - prevencia kriminality pre občanov            
Bezplatná pomoc občanom, obetiam trestných činov
infoleták Pomoc obetiam trestných činov
 
 
OZNAM - Otváracie hodiny Slovenská pošta, pobočka Dubovce
otváracie hodiny pošta
 
 
 
 
 
OZNAM - Termíny vývozov odpadov II. polrok 2020
 
oznam vpp
 
 
 
 
 
Odbor prevencie kriminality vystríha seniorov v čase koronavírusu:Odbor prevencie kriminality - Seniori
 
Ministerstvo zdravotníctva SR - 
Príznaky koronavírusu:
MZSR-priznaky-koronavirus
 
 
 
 
                                              Ďalšie info nájdete aj na webe obce Dubovce v časti Úradná doska, Iné dokumenty.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              
 
 
 
VÝZVY  MAS Partnerstvo pre Horné Záhorie o.z.:
 
 logo partnerstvo
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
výzva MAS - podnikatelia poľnohospodári
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
    
MAS Partnerstvo pre Horné Záhorie o.z. má vyhlásenú výzvu pre podnikateľov- nepoľnohospodárske
aktivity:
 
 
 
 
 
 
 
       výzva MAS - nepoľnohospodári 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ZMENA - OTVÁRACIE HODINY POŠTA DUBOVCE
pošta DUBOVCE
 
 
HARMONOGRAM VÝVOZU ODPADU 2020
 
        
 
        vývozy 2020
 
 
 
 
 
                   harmonogram vývozov 2019
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Termíny vývozu TKO 2
019
 vývozy TKO 2019
 
 
 
 
Výstraha pred zvýšeným nebezpečenstvom požiarov
scan 001 2018 06 14 08 34 31 609scan 002 2018 06 14 08 34 46 816
 
 
Propagačný leták ku komunikácii sluchovo postihnutých občanov s operátorom čísla tiesňového volania 112: 
 
112
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
401/2007 Z.z.
VYHLÁŠKA
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
z 15. augusta 2007
o technických podmienkach a požiadavkách na protipožiarnu bezpečnosť pri inštalácii a prevádzkovaní palivového spotrebiča, elektrotepelného spotrebiča a zariadenia ústredného vykurovania a pri výstavbe a používaní komína a dymovodu a o lehotách ich čistenia a vykonávania kontrol
 
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky podľa § 4 písm. m) zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení zákona č. 347/2004 Z.z. ustanovuje:
§ 20
 
Lehoty čistenia a kontroly komína
 
(1) Komín sa musí udržiavať v dobrom technickom stave a musí byť zabezpečená jeho pravidelná kontrola a čistenie.
 
 
(2) Komín sa musí počas prevádzky čistiť a kontrolovať najmenej v týchto lehotách:
 
a) ak sú na komínové teleso pripojené spotrebiče s celkovým tepelným výkonom do 50 kW, raz za
 
1. štyri mesiace, ak sú do komína pripojené spotrebiče na tuhé palivá alebo spotrebiče na kvapalné palivá,
 
2. šesť mesiacov, ak sú do komína pripojené spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komín bez vložky,
 
3. dvanásť mesiacov, ak sú do komína pripojené spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komín s vložkou,
 
b) ak sú na komínové teleso pripojené spotrebiče s celkovým tepelným výkonom nad 50 kW, raz za
 
1. dva mesiace, ak sú do komína pripojené spotrebiče na tuhé palivá alebo spotrebiče na kvapalné palivá,
 
2. šesť mesiacov, ak sú do komína pripojené spotrebiče na plynné palivá.
 
(3) Komín, na ktorý je pripojený spotrebič na plynné palivo typu C, musí sa počas prevádzky kontrolovať a čistiť najmenej raz za rok.
 
(4) Komín, na ktorý je pripojený spotrebič na tuhé palivo, spotrebič na kvapalné palivo alebo spotrebič na plynné palivo a ktorý nebol v prevádzke od ostatného čistenia a kontroly dlhšie, ako je lehota ustanovená v odseku 2 písm. a) a b), nemusí sa až do jeho opätovného uvedenia do prevádzky kontrolovať a čistiť; pred uvedením spotrebiča do prevádzky sa musí vykonať jeho kontrola a čistenie.
 
(5) Komín v občasne užívaných stavbách sa musí čistiť a kontrolovať najmenej raz za dva roky.
 
(6) Sadze a kondenzát nahromadené v zbernej časti komínového prieduchu sa musia vyberať pri každom čistení komína.
 
(7) Spotrebič sa musí čistiť v lehotách určených jeho výrobcom v dokumentácii k spotrebiču. Ak táto lehota nie je v dokumentácii určená alebo taká dokumentácia chýba, musí sa čistiť v lehotách uvedených v odseku 2.
 
(8) Na čistenie a kontrolu dymovodu, ktorým sa spaliny odvádzajú priamo do ovzdušia, platia odseky 1 až 6 primerane.

                                 elekos

                                 recyklačné symboly

                                informačný plagát 4.

 

info

Streda, 28 Október 2020
IBV Nové Dubovce

banneribvm

VEREJNÁ SÚŤAŽ

Inzerat

ÚRADNÁ DOSKA
Vyvesené
14.10.2020

Vyvesené
27.9.2020

Vyvesené
27.9.2020

Vyvesené
27.9.2020

Vyvesené
5.8.2020

KALENDÁR AKCIÍ
posledný mesiac október 2020 budúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
week 40 1 2 3 4
week 41 5 6 7 8 9 10 11
week 42 12 13 14 15 16 17 18
week 43 19 20 21 22 23 24 25
week 44 26 27 28 29 30 31
302790
FOTOGALÉRIA
PARTNERSKÁ OBEC

 

starovickylogo

podlinks

podtop

podzip